صاحب قلم روزانه

امیدوارم(:

۹۶/۰۸/۰۵

امیدوارم هیچکس مثل من بیمار نشهlaugh

 

بشنویمsmiley

 

دریافت