صاحب قلم روزانه

مینیمال۴۴

۹۶/۱۱/۲۵

+ یه دقیقه چند ثانیه س؟!

_ پیشِ تو یا در انتظارِ تو؟!

طرح از: مردی به نام نئو

طرح از : ف.شین

مینیمال44