درباره ما

روزنامه "صاحب قلم" با بیش از دو دهه حضور در عرصه مطبوعات کشور مفتخر است که همواره بر انجام رسالت ذاتی خویش که همانا انتقال و انتشار اخبار درست به منظور آگاه سازی اذهان عمومی می باشد وفادار بوده است.

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: خسرو مومن هاشمی

سردبیر: وحیده دینداری

آخرین مطالب