روزهای خوب آبی در نوار شمالی کشور

روزهای خوب آبی در نوار شمالی کشور

بر اساس آمار مقايسه‌اي ريزش‌هاي جوي از ابتداي سال آبي ۹۴-۹۳ (اول مهرماه سال ۹۳) تا سوم مرداد ۹۴ در سه حوضه آبريز درياي خزر، سفيدرود بزرگ و حوضه داخلي استان گيلان، در حوضه آبريز درياي خزر ۴۱۴ ميلي‌متر بارش ثبت شده كه اين ميزان نسبت به ۳۸۴ ميلي‌متر ميانگين دوره مشابه متوسط درازمدت، ۸ درصد افزایش و نسبت به ۳۵۴ ميلي‌متر بارندگی دوره مشابه سال آبي گذشته، ۱۷ درصد افزايش داشت.

براساس پايش انجام شده در ۱۰ ايستگاه شاخص حوضه آبريز داخلي استان گيلان، ميزان متوسط بارش در اين استان از ابتداي مهرماه ۹۳ تا سوم مرداد سال جاري ۱۰۸۷ ميلي‌متر ثبت شده است. ارتفاع ريزش‌هاي جوي در دوره ياد شده در حوضه آبريز سفيدرود بزرگ ۳۰۹ ميلي‌متر بوده كه اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره متوسط مشابه درازمدت با ۳۳۸ ميلي‌متر بارش، ۹ درصد کاهش داشته و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته با ۳۰۹ ميلي‌متر، میزان بارش تغییر نکرده است.

همچنين براساس پايش انجام شده در ۱۰ ايستگاه شاخص حوضه آبريز داخلي استان گيلان، ميزان متوسط بارش در اين استان از ابتداي مهرماه ۹۳ تا سوم مرداد سال جاري ۱۰۸۷ ميلي‌متر ثبت شده است كه اين مقدار بارش نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته با ۸۳۴.۴ ميلي‌متر بارش، ۳۰ درصد افزايش نشان می‌دهد، همچنین نسبت به دوره متوسط درازمدت با ۸۴۹.۱ میلی‌متر بارش با افزایش ۲۸ درصدی مواجه شده است.

دو شنبه 19 مرداد 1394

برچسب ها:

بحث و نظرات

ارسال نظر

لطفاَ همه فیلدها را پر کنید
نام و نام خانوادگی
ایمیل

آخرین مطالب